Jdi na obsah Jdi na menu
 


Režim dne a činnosti dětí během dne

 

 

06:00 - 08:00 hod.                                 obrazek-09.jpg                                                               

- otevření MŠ
- scházení dětí
- spontánní hry, činnosti a pohybové aktivity dětí
- rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, individuální
  i skupinové, práce s dětmi ve dvou třídách
- pitný režim

08:00 - 08:30 hod.   

- sdílení prožitků, vytváření námětů pro konkrétní činnosti dětí, řešení problémových  otázek – komunikativní kruh, přivítání dne písničkou, říkadlem, příslovím
 - společná psychomotorická či pohybová hra
 - řízené pohybové aktivity
 - postupné dokončování činností a her

08:30 - 09:00 hod.   

- hygiena, svačina  (děti mohou postupně dle potřeby odcházet ke  hrám nebo zájmovým činnostem )

09:00 - 09:30 hod.   

- rozvíjení námětů konkrétních činností dětí
- prožitkové učení a získávání vlastních zkušeností
- spontánní hravé aktivity

09:30 - 10:00 hod.   

- centra aktivit podle věku dětí zaměřené na citový, rozumový a tělesný rozvoj
- vzdělávací činnosti ve skupinách s menším počtem dětí,  výchovně vzdělávací program je zaměřen na rozvíjení schopností dětí a získávání kompetencí potřebných pro další vzdělávání v ZŠ

- mladší děti vykonávají činnosti k danému tématu s přihlédnutím  k věkovým zvláštnostem skupiny dětí.
- pískání na flétny

10:00 - 11:45 hod.    

- pobyt venku
- vycházky s cílem získávat elementární poznatky o živé a neživé přírodě se zřetelem na vlastní prožitky a zkušenost
- zapojení se do ochrany životního prostředí
  

- poznávání zajímavostí regionu
- hry a činnosti na školní zahradě
- v případě nepříznivého počasí zájmové a řízené aktivity ve třídě


11:45 - 12:30 hod.   

- hygiena, oběd, rozcházení dětí na dopolední docházku do MŠ

12:30 - 14:00 hod.   

- hygiena, postupné ukládání dětí k odpočinku
- pohádka před odpočinkem dětí
- respektování individuální potřeby odpočinku dětí 
- nespavé děti po pohádce odchází s pedag. pracovníkem ke klidnějším činnostem do třídy v přízemí

- činnosti a aktivity vycházejí z témat pro příslušné období
 - individuální práce s dětmi, klidové činnosti, příprava na školu
 

14:15 - 15:45 hod.   

- hygiena, svačina
- odpolední zájmové činnosti, spontánní hravé aktivity
- postupné přebírání dětí zákonnými zástupci 

 15:45 - 16:45 hod.   

- 1x v týdnu zájmové kroužky, / nepovinné /

Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možno ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit.Snažíme zařazovat vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit - převládají hravé činnosti. Denní režim je volen dostatečně pružně, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.
V průběhu dne převládá spontánní hra s nabídkou různých činností, podněcujících intenzitu prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení.

 

 

zpět