Jdi na obsah Jdi na menu
 


Únor:
Lidské tělo, zdraví, předměty denní potřeby, Masopust
Dílčí cíle: objevovat a poznávat lidské tělo, smysly, příznaky, léčba, prevence nemocí charakteristických pro zimní období, účinek léčivých rostlin, účelnost předmětů denní potřeby, prakticky zvládat úkony osobní hygieny a sebeobsluhy, zdravá výživa, prevence proti poškozování svého zdraví – návykové látky (alkohol, kouření,drogy),nebezpečné předměty (pohozené injekční stříkačky),  hodnotit své chování a chování jiných. Spolupodílet se na přípravě oslav svátků spojených s tradicemi.

Březen:
Zvláštnosti jarní přírody, Velikonoce, dny v týdnu, orientace v čase, knihy
Dílčí cíle: vnímat proměnu přírody, rozmanitost a rozličnost jarních květin, rostlin, živočichů, vytvářet koutky živé přírody, vést děti k péči o ně, podmínky pro růst rostlin, upevňovat sounáležitost s přírodou, vnímat symboliku Velikonoc, činnosti spojené s denní a noční dobou, s pracovními dny a dny volna, upevňovat vztah ke knihám.

Duben:
Rozdíly město x vesnice, hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata, doprava
Dílčí cíle: vnímat rozdílnost života ve městě a na vesnici – stavby, hluk, příroda, ovzduší, možnosti, vnímat význam hospodářských a domácích zvířat pro člověka, vážit si života ve všech jeho formách, nebezpečí neznámých či uhynulých zvířat, osvojit si správné návyky související s dopravou.

Květen:
Rodina, svátek matek, principy zdravé výživy, profese
Dílčí cíle: vnímat sociální uspořádání v rodině, rozdělení úloh, příchod dítěte na svět, svátky a oslavy doma, empatii k citovému životu svému i druhých, poznávat a určovat nejběžnější potraviny a potřeby v domácnosti, seznamovat s principy zdravé výživy, uvědomovat si důsledky používání některých potravin pro zdraví  (cukrovinky x müsli, sušené ovoce,…), poznávat, respektovat a oceňovat profese a povolání, činnosti užší rodiny v zaměstnání a doma, porovnávat rozdíly lidské práce dříve a nyní

Červen:
Koloběh vody v přírodě, letní příroda – rostliny, hmyz, ptáci, přírodní jevy,
péče o své zdraví, exotická zvířata
Dílčí cíle: vnímat význam vody pro člověka, ekosystémy( rybník, louka, les, park ), uvědomovat si rizika lidských činností pro životní prostředí (smog, čistota vody v řece,..), pociťovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, domácí ekologie, vnímat její estetické hodnoty, počasí, prevence nebezpečí v souvislosti s letním obdobím a obdobím školních prázdnin.

 

pokračování - integrované bloky